Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i fire år ført en politikk som har utarmet helsetjenester og barnehage-, skole- og kulturtilbud til barn og unge. Av alle landets 358 kommuner havnet Lillestrøm kommune blant de ti på bunnplassering. Dette kan vi ikke leve med!

Et politisk ansvar

At UNICEF som forvalter FNs konvensjon om barns rettigheter, finner at Lillestrøm kommuner er blant landets dårligste bør være en vekker for alle i dette kommunevalget. Ifølge UNICEF er et bærende prinsipp i FNs konvensjon om barnets rettigheter (FNs barnekonvensjon) at alle barn har lik rett til å vokse opp og utvikle sitt fulle potensial. Norge er etter FNs barnekonvensjon forpliktet til å respektere, beskytte og oppfylle barns rettigheter slik det følger av konvensjonen.

I praksis betyr det blant annet at alle barn, uavhengig av hvor de bor eller hvem de er, skal sikres likeverdige oppvekstvilkår. Lillestrøm kommune scorer særlig svakt innenfor tjenesteområdene barnehager, grunnskole og helsetilbud til barn og unge.

Faglærte ansatte

Barnehagene våre mangler pedagoger og faglærte ansatte. Det samme gjør skolene. Vi scorer langt under landsgjennomsnittet på begge deler. Lillestrøm Høyre går til valg på å skape landets beste skole. Et sted å starte er å etter- og videreutdanne de ansatte vi har. Et godt grep vil også være å legge til rette for at flere ansatte kan ta grunnutdanninger mens de arbeider deltid.

Også i barnevernet er det færre faglærte enn landsgjennomsnittet. I tillegg bruker Lillestrøm kommune 24 prosent færre ressurser enn landsgjennomsnittet per 1000 innbygger på barnevern. Lillestrøm Høyre ønsker å styrke det forebyggende barnevernsarbeidet gjennom flere ressurser og mer fagkompetanse.

Helsetilbud til barn og unge

UNICEF viser at Lillestrøm kommune kommer svært dårlig ut når det gjelder helsetilbud til barn og unge. Den siste fireårsperioden er det bevilget 39 prosent færre ressurser enn landsgjennomsnittet til drift av helsetjenester til barn og unge i alderen 0–20 år.

Bare 7 prosent av andelen nyfødte får hjemmebesøk av helsesykepleier innen de er to uker gamle. Det er uforsvarlig at helsetjenesten ikke besøker hjemmene til spedbarn og dermed går glipp av å registrere hvilke forhold de aller minste barna lever under. Det viser seg at antall årsverk i helsetjenesten er halvparten (3,0) av landsgjennomsnittet (5,9) målt i antall årsverk per 1000 innbyggere i alderen 0–20 år.

Høyre er for tidlig innsats, og det betyr noe hvem som styrer i kommunen der du bor. Stem Høyre for bedre skoler og bedre helsetilbud til barn og unge!

Kjersti Vevstad og Ole Magnus Huser, listekandidater for Lillestrøm Høyre, Strømmen/Frogner