Trailerne kan få innta kollektivfeltet

? HVEM SKAL PRIORITERES? Avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen mener trailere i kollektivfeltet kan bli en realitet innen få år.

? HVEM SKAL PRIORITERES? Avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen mener trailere i kollektivfeltet kan bli en realitet innen få år.

Artikkelen er over 5 år gammel

Trailertrafikken har eksplodert på Romerike – og den kraftige veksten fortsetter. Innen få år kan trailere få førsteprioritet på romeriksveiene – som elbiler i dag.

DEL

– Får vi en økning i tungtrafikken på 50 prosent de neste 15 årene, kommer vi ikke unna diskusjonen: Hvem skal prioriteres i veinettet? Jeg ser ikke bort fra at vi blir nødt til å gi nærings- og tungtrafikken forrang på en eller annen måte, sier avdelingsdirektør Nils-Erik Bogsrud i Statens vegvesen.

– Tror du folk vil akseptere at trailere favoriseres på bekostning av dem?

– Det har gått med elbiler. Men jeg tror dette er en prosess som trenger litt tid. Det blir ikke et vedtak som fattes uten diskusjon.

– Når mener du en kan bli nødt til å innføre slike ordninger?

– Jeg vil tro at den kan være politisk interessant allerede om fire-fem år, svarer Bogsrud.

Nils-Erik Bogsrud er nemlig tydelig på én ting:

– Det kommer ikke til å bli bygget veier på Romerike i takt med veksten.

NETTMØTE TORSDAG: Spør om trafikkveksten på Romerike

Trailer-eksplosjon

Du har sikkert lagt merke til dem: De mange og lange vogntogene på veiene våre.

Transportøkonomisk institutt (TØI) utarbeider i disse dager en prognose for framtidig vekst i tungtransporten i Norge.

Foreløpige anslag tilsier 50 prosent vekst i Akershus fram til 2030 – trolig enda høyere for Romerikes del:

– Det er neppe grunn til å tro at veksten på Romerike vil være lavere enn dette. Mest sannsynlig vil den bli høyere, på grunn av de mange lageretableringer i området, sier Inger Beate Hovi, forskningsleder Næringsliv og godstransport ved TØI.

Spesiell situasjon

I dag passerer 4.834 doninger over 12,5 meter veivesenets tellepunkt på E6 ved Hvam – hvert eneste døgn. Det er over 60 prosent flere enn for ti år siden.

Slår TØIs prognoser til, vil 7.250 trailere i døgnet passere Hvam om 15 år. Det vil si én trailer hvert 12. sekund.

Romerikes Blads gjennomgang viser at veksten i vogntogtrafikken på Romerike har vært på nær 40 prosent i løpet av de ti siste årene. Tallene baserer seg på tungtrafikken forbi 14 av veivesenets tellepunkter på Romerike i 2005, sammenlignet med tallene til og med oktober 2014.

Befolkningsveksten og velstandsutviklingen med økt forbruk er blant forklaringene til den store trailereksplosjonen.

Men Romerike er i tillegg i en svært spesiell situasjon:

– De siste års utbygging av lagre og godsterminaler langs E6 fra Berger og nordover fører til økt godstrafikk. Det dreier seg om flere lagre som skal forsyne hele Norge med varer, påpeker Inger Beate Hovi.

– Hele logistikkstrukturen er endret som følge av denne sentraliseringen. Blant konsekvensene er økt godstrafikk i regionen, fortsetter hun.

I Regional utviklingsplan for Romerike 2005-2025, som ble skrevet i 2004, kommer det tydelig fram at lagertettheten er et resultat av bevisst strategi:

«Utenfor kjernene vil det også være viktig å legge til rette for lokalisering av transport- og logistikkbedrifter som er ett av Romerikes store komparative fortrinn pga. beliggenhet sentralt på Østlandet, nær Oslo og nær Gardermoen, samt god tilgang på aktuelle arealer nær sterke transportårer.»

Ikke lykkes

Politikerne har ikke lykkes i å få flyttet godstransporten fra vei til bane, slik målet lenge har vært. Snarere tvert imot.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at transportvolumet på bane sank med 10 prosent fra 2008 til 2013 – og trenden fortsetter i år.

– Det er flere årsaker til nedgangen, men finanskrisen i 2008 førte til en generell nedgang i godstransporten i alle sektorer. Påfølgende år med mye snø, flom og jordras svekket næringslivets tillit til bane som alternativ, forteller Inger Beate Hovi.

Hun mener det vil være vanskelig å snu trenden og at mer godstrafikk på skinner uansett ikke vil føre til merkbart færre trailere på romeriksveiene.

– Så lenge jernbaneterminalen ligger på Alnabru, vil godstransporten til og fra Romerike gå med lastebil, sier Hovi.

Norges Lastebileier-Forbund (NLF) ser flere utfordringer med den anslåtte veksten av tunge kjøretøy.

– Kø, kork og kaos er noe som fort kan inntreffe, dersom vi ikke sørger for kollektive løsninger som er robuste nok til å være et reelt alternativ for enda flere enn i dag. Hvis ikke blir det stadig mer trafikk på de veiene som er, sier administrerende direktør i NLF, Geir A. Mo.

– På generelt grunnlag tror jeg vi kan slå fast at verken Romerike eller øvrige deler av landet er dimensjonert for dette, konstaterer Mo.

– Flere og lengre køer

Bogsrud ser ikke for seg et frislipp av trailere i kollektivfeltet:

– I rushtidene trenger kollektivtransporten – og kanskje elbilene – all kapasitet disse feltene gir. Men kanskje kan næringstrafikk slippe til i nærmere definerte tidspunkter utenom rushtidene.

Han er ikke alene om å tenke tanken om å la trailere innta kollektivfeltet. I en rapport fra Transportøkonomisk institutt (TØI) i 2011, skriver forskerne:

«En måte å utnytte ledig kapasitet på kan være at varetransporten i større grad deler kollektivfelt med kollektivtransport av personer. Løsninger for dette bør vurderes videre.»

I Akershus fylkeskommunes forslag til Regional plan for areal og transport – som nå ligger ute til høring – omtales også behovet for å hjelpe trailerne raskere fram:

«Skal vi lykkes, må utnyttingen av veiarealene bli mer effektiv. Kollektivtransport, sykkel og gang må i økende grad prioriteres, for å gi et godt alternativ til bil. Næringstransport vil øke med befolkningen, og må sikres plass i et begrenset veinett.»

Nils-Erik Bogsrud viser til at det er en politisk vedtatt målsetting at all framtidig vekst i privatbiltrafikken skal tas av kollektivtransport, sykkel eller gange. Dette omtales også i Klimaforliket.

Bogsrud mener derfor framtidas trafikkavvikling helt og holdent avhenger av hvor godt myndighetene lykkes i å få persontrafikken over på kollektivtransport.

– Får vi den store økningen i tungtransport som TØI mener, må personbiltrafikken ned. Ellers får vi enda flere, og enda lengre køer.

– Er det ikke mulig å begrense tungtransporten?

– Jeg har ikke sett mange gjøre seg til talsperson for at vi ikke skal få kjøpe de varene vi vil. Vi blir flere og vi blir rikere. At mat og varer distribueres dit folk bor, kommer vi ikke unna. Og Romerike står jo i en spesiell situasjon, med så mange og store lagervirksomheter, svarer han.

Kapasitet – ikke miljø

Bogsrud legger ikke skjul på at miljø nok ikke er hovedgrunnen til at myndighetene ønsker å få flere til å velge kollektivt.

– Hovedgrunnen er kapasitetsutfordringer i veinettet, men også hensynet til miljøet er en vesentlig faktor. Det er for eksempel en miljøgevinst i at vogntog kan kjøre uhindret fra A til Å, og ikke blir stående og stampe i kø, fortsetter han.

– Et dramatisk virkemiddel

Stortingspolitiker Sverre Myrli (Ap), er skeptisk til trailere i kollektivfeltet.

– Det vil være et svært dramatisk virkemiddel. Jeg er i utgangspunktet reservert.

Myrli er i likhet med Nils-Erik Bogsrud opptatt av at flest mulig reiser kollektivt.

– Folk bor der de bor og det vil være illusorisk å tro at folk ikke skal bruke bilen, sier han.

Myrli mener myndighetene nå må fokusere på tre ting:

– For det første bygge veier. Riksvei 4, ferdigstille E6 nordover, E16 gjennom Nes og ny Glomma-kryssing. For det andre er det veldig viktig for Romerike at framtidige boliger og arbeidsplasser planlegges samordnet, tett ved kollektivknutepunkter, sier Myrli.

Det tredje punktet er å få mer godstrafikk over på båt og bane.

Nils Aage Jegstad (H) sitter også i transportkomiteen på Stortinget. Han mener det vil bli behov for å ta grep for å gjøre plass til næringstransport i framtida og ser ikke bort fra at det gjøres plass i kollektivfeltet.

– For at næringstrafikken skal flyte bedre, vil det bli nødvendig å få pendlerne til å kjøre kollektivt. På den måten vil det bli mer kapasitet på veiene. Mer kapasitet på veiene vil igjen føre til at det ikke er bruk for egne kollektivfelt, sier Jegstad.

Han legger til at hovedmålet likevel er å få mer gods over på bane.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken