Nå er jeg redd feilprioriteringer fører til at det går fra vondt til verre. De folkevalgte har talt og fortsetter trenden med å legge ned sykehjemsplasser.

Nok en sykehjemsavdeling legges ned på Libos. Forrige gang var i 2018 og allerede da ble det uttrykt bekymring fra politisk hold for om kommunen har nok sykehjemsplasser til de eldre i fremtiden. Et nytt innsparingstiltak ble vedtatt i 2020 og nedleggelse av Sørum sykehjem og Post 3 ved Skedsmotun var et faktum.

Omorganisering

Ti langtidsplasser på Libos avd. 3 øst legges ned og erstattes med åtte avlastningsplasser. Avlastning er et tilbud for hjemmeboende i form av pårørendestøtte og det er korttidsavdelingene som tjener dette tilbudet i dag. Saken er at kommunen har store kostnader knyttet til dagbøter til sykehusene for å ikke ha et tilstrekkelig tilbud til utskrivningsklare pasienter som er for syke til å dra hjem. Tiltaket vil bidra til å øke kapasiteten på korttidsplassene. Dette er isolert sett positivt, men det må ikke gå på bekostning av antall ordinære sykehjemsplasser.

Når vi nå står på trappene til eldrebølgen skal det altså omorganiseres fremfor å etablere en ny avdeling i ledige lokaler. Avd 2 øst som ble lagt ned i 2018 står fortsatt tom og er klar til bruk.

Lite eller ingenting å spare

Gjennom denne omorganiseringen må gamle og skrøpelige flytte fra sine trygge rammer og ansatte må se seg om etter nye arbeidsplasser. Bakgrunnen for det hele er å spare 1,5 mill. Lillestrøm kommune har de siste årene gått med solide overskudd. Netto driftsresultat for 2022 var 390 mill., litt lavere enn året før da resultatet var 395 mill. Da er det vanskelig å forstå at det skal spares småpenger på de svakeste. Er denne marginale besparelsen verdt de menneskelige kostnadene knyttet til tap av trygghet for de det gjelder?

Opphold på sykehjem koster beboeren ca. 80 prosent av pensjonen sin. Avlastningsplass er gratis og medfører derfor en reduksjon i kommunenes inntekter fra vederlag. En reduksjon i antall sykehjemsplasser fører til merbelastning for hjemmetjenesten – det vil bli nødvendig med en oppbygging av ressurser og kompetanse, som igjen vil medføre vesentlige kostnader. Skulle gjerne sett de konkrete tallene i regnestykket og stiller spørsmål ved den reelle besparelsen.

En omdisponering til avlastningsformål og samtidig redusere antall plasser reduserer behovet for fagdekning og antall ansatte. En fiffig løsning på den fremtidige bemanningsutfordringen. Er der her pengene skal spares?

Uten kart og kompass

Enda en konsekvens av færre sykehjemsplasser er at ventelistene for tildeling av langtidsopphold blir lenger og nåløyet for å i det hele tatt komme på liste blir enda trangere. Lillestrøm er en kommune i vekst der tallet på eldre som bosetter seg her stadig øker. Tanken om å etablere bosamfunn og omsorgsboliger er vel og bra, men hva vet vi om prognosene for hvor mange som vil trenge sykehjemsplass i tiden fremover?

Det er skremmende å lese at forslag om å innhente informasjon over antall saker der den eldre selv og/eller pårørende mener det er et åpenbart behov for sykehjemsplass, samt antall på venteliste ble nedstemt av flertallet i kommunestyret (Tore Berg, Folkets Røst 12.02.23) Navigerer politikerne i blinde? Hvordan kan de, uten beslutningsgrunnlag, forsvare at det er lønnsomt og forsvarlig å legge ned?

Det blir stadig flere eldre, og med økende alder følger flere og sammensatte lidelser. Medisinsk behandling som tidligere var forbeholdt spesialisthelsetjenesten utføres nå i kommunene. Det er dermed et økt behov for flere sykehjemsplasser, ikke færre.

Belaster sykehusene unødvendig

En stor andel av innlagte pasienter på sykehus er nettopp syke eldre med flere diagnoser som bor hjemme. Pasienter som skal følges opp av kommunen, men som blir liggende fordi kommunen ikke har kapasitet til å ta dem imot.

Flere hjemmeboende og flere som havner på sykehus vil føre til flere straffegebyrer til staten, så lenge kommunen ikke sikrer et godt nok tilbud. Det er nå på tide å prioritere eldreomsorgen og øke budsjettet slik at det står i stil til behovet. Midlene som overføres til spesialisthelsetjenesten burde i større grad finansiere kommunale tilbud.

Dessverre er det fortsatt slik at økonomi trumfer en verdig eldreomsorg. Men jeg er redd nedlegging av sykehjemsplasser i realiteten vil påføre kommunen økte utgifter på sikt.

Tonje Berg Pedersen, sykepleier, Lillestrøm