Gå til sidens hovedinnhold

Bekymrede naboer på Vestvang

Leserinnlegg

Hva er det med disse beboerne på Vestvang på Ask i Gjerdrum? Hvorfor vil de ikke slå seg til ro med at alt er i den skjønneste orden på byggeplassen på nabotomta, når kommunen på sin hjemmeside sier:

«Etter skredet stoppet kommunen byggingen på Vestvang II. Vi har gjennomført et tilsyn som viser at alle beregninger om stabilitet i området er gjort riktig, og arbeidet er i gang igjen»

Vi blir ikke beroliget, fordi vi vet at det kommunen hevder ikke er riktig.

  • Vi har fått kopi av alle dokumentene i byggesaken. Det finnes ingen stabilitetsberegninger. Det finnes kun enkle vurderinger som bekrefter at dersom man graver av massen på toppen av en skråning, så oppnår man bedre stabilitet. Og om man i tillegg legger gravemassen som motvekt i bunn av skråningen, så blir stabiliteten enda bedre.
  • Det er heller ikke riktig at kommunen har gjennomført et tilsyn av stabilitetsberegningene – i så fall ville de jo ha oppdaget at beregninger ikke finnes. Kommunen har kun gjennomført et tilsyn av kvalifikasjonene til selskapet Boro-Bygg, som gjennom byggesøknaden hadde påtatt seg ansvaret for å kontrollere den geotekniske prosjekteringen i henhold til systemkravene i Byggesaksforskriften.

Men så er det dessverre sånn at virkeligheten er en annen en geoteknikernes enkle antagelser. Vi ser både i gjeldende landskapsplan og på haugene utenfor våre stuevinduer at antagelsen om avlastningen på skråningstoppen er en illusjon. Snarere tvert imot så har entreprenøren funnet det nødvendig å mellomlagre masser på toppen, i påvente av VA-omlegger der fyllingene skal legges i bunnen. Forutsetningen bak de enkle stabilitetsvurderingene er altså ikke oppfylt – så hvorfor ikke da gjøre en beregning av den reelle situasjonen? Vi synes ikke det kan være for mye forlangt.

Så blir vi fortalt at så mange fagkyndige selskaper nå har sjekket prosjekteringen og funnet den i orden – Boro-Bygg, siv.ing Albert Ølnes, VSO Consulting, Multiconsult – ja, til og med NVE blir trukket inn som sannhetsvitne for at utbygging skjer uten fare. Det må vel være bra nok, eller? Vi blir dessverre ikke overbevist når vi titter nærmer bak disse "Godkjent"-stemplene.

  • Kommunens tilsyn avdekket at Boro-Bygg ikke hadde tilstrekkelige kvalifikasjoner til å foreta kontroll av geoteknikk i dette prosjektet. Det har altså ikke vært kvalifisert kontrollør fram til 18. januar 2021. Hva Boro-Bygg vil mene om prosjekteringen bygger etter dette ikke særlig tillit.
  • For å rette dette avviket knyttet Boro-Bygg til seg siv.ing. Albert Ølnes som kvalifisert medhjelper. Samme dag som Ølnes kom «ombord» signerte Boro-Bygg kontrollerklæringen som bekreftet at nå var kontroll utført forskriftsmessig, uten at det var funnet avvik. Raskere er det ikke mulig å gjøre en kontroll. Men tiden kan ikke ha strukket til for den nye kontrolløren. Han kommenterer ikke at det ikke finnes beregninger, verken av stabiliteten før eller etter utbygging, - og slett ikke under byggefasen, som er det som bekymrer oss mest.
  • Hva med tredjepartskontrollen som ble iverksatt i januar? VSO Consulting ble ifølge egne uttalelser i en e-post til Ølnes engasjert for å utføre en rask sjekk av prosjektet, og sjekke status på prosjektering og kontroll. Og det er det de gjør! VSO kontrollerer at uavhengig kontroll er utført i henhold til forskriften, og fant for øvrig at det forelå tilstrekkelig grunnundersøkelser og geotekniske rapporter. Men VSO presiserer at de ikke har sett det prosjektert arbeidsgrunnlaget, og avslutter følgelig sin rapport med de kloke ord: «VSO anbefaler at kontroll av prosjektering er gjennomført før relevante byggearbeider starter». Det er jo denne prosjekteringen vi vil vite finnes, og ikke minst denne prosjekteringen maskinførerne trenger for ikke å utføre arbeidet med fare for skade i omgivelsene. Da er vi like langt!
  • Utbyggerens geotekniske prosjektering er det Multiconsult som står ansvarlig for. Vi har gjennom tre år påpekt at deres arbeid er mangelfullt, uten at noen har kommet oss i møte med planer som viser at hensynet til omgivelsen blir ivaretatt i byggefasen. Dette mangler fortsatt, og det er dette vi stadig etterspør. Da veier det ikke tungt for oss med en «friskmelding» fra denne konsulenten.
  • Så kom endelig NVE-rapporten etter leirskredet like før helga. Vi ser ikke av rapporten at NVE vurderer annet enn stabilitet i dagens situasjon (januar 2021), med sikte på å definere mulige innskrenkning av evakueringssonen rundt leirskredet i Gjerdrum 30. desember 2020. Både kommunen og utbyggeren bruker likevel NVE som sannhetsvitne for at utbyggingen skjer trygt, uten fare for omgivelsene. Etter tre direkte henvendelser fra oss vil ikke NVE svare ja/nei på spørsmål om de har vurdert risiko under byggefasen på Vestvang. Så da så!

Så opplever vi at både kommunen , prosjekterende og utbyggeren mener at vi går alt for langt når vi etterspør beregninger og geoteknisk prosjektering som dokumenterer at det er planlagt en sikker utførelse. Men dette finner vi jo velbegrunnet hjemmel for i kommunens egen Områdeplan for Ask sentrum (2015). Her er det viselig innført en særskilt bestemmelse (§ 5.2.2) som skal sikre at slik dokumentasjon foreligger før det gis byggetillatelse. Kommunen hevder ovenfor oss at områdeplanen ikke gjelder for denne utbyggingen, da det er vedtatt en egen detaljplan for Vestvang. Dette har påklagde vi for Fylkesmannen allerede i 2019. Fylkesmannen bekreftet at områdeplan og detaljplan gjelder side om side. Og hvorfor i all verden skulle Gjerdrum kommune vedta en detaljplan som skulle sette til side bestemmelsene som skal sikre analyser av fare for flom, erosjon og skred?

Vi avdekker feil, vi avdekker dårlig arbeid, men får verken innrømmelser eller dialog. Kommunen svarer ikke på våre henvendelser.

Nå ser vi imidlertid at vår standhaftighet likevel har ført fram. Den siste uka har entreprenøren kastet rundt på sin produksjon – billedlig og bokstavelig. Den store fyllingen på skråningstoppen graves nå ned og motfyllingen i ravinen kommer på plass i stor fart. Det eltes inn mengder av kalk for å kunne håndtere massene sikkert. Kvaliteten på fyllingsarbeidet er riktignok fortsatt tvilsom. Det kommer til å bli mye setninger langs det nye turområdet som skal opparbeides mellom Vestvang og Nystulia, oppå motfylingen. Men vekta kommer på plass, og det er det primære for stabiliteten og vår sikkerhet.

Kommunen hevder i flere medier at raset har traumatisert oss, og mener at vi bekymrer oss unødig. Vi har imidlertid fremført våre merknader til utbyggerens geotekniske prosjektering og kommunens saksbehandling nokså uendret i tre år. Raset har ikke endret våre innvendinger hva gjelder håndteringen av grunnforholdene i kvikkleiresonen her på Vestvang. Men raset har gjort oss enda sterkere i overbevisningen om at kvikkleira må møtes med ydmykhet og respekt.

På Vestvang sitter vi fortsatt undrende igjen og lurer på hvorfor kommunen ignorerer enhver innsigelse mot dokumentasjon og utførelse, og stiller seg tilsynelatende ukritisk på utbyggerens side.

Vi krysser fingrene og håper at de resterende arbeider gjennomføres uten uønskede hendelser. Da blir det nok bra til slutt – dog med kuler og staup i grøntområdene og riss i veggene.

Kasper Nordmelan, Stig Utnes, Anne Sigvartsen, Arild Helgesen, Styret i Sameiet Vestvang, Ask. Gjerdrum

Kommentarer til denne saken