Regjeringen har for tiden forslag til endringer i regelverket for offentlige anskaffelser på høring. I forslaget vil regjeringen vekte klima- og miljøhensyn med minimum 30 prosent i offentlige anskaffelser, eller ha minstekrav til klima og miljø.

Offentlig sektor anskaffer varer og tjenester for 500–600 milliarder kroner hvert år. Viken fylkeskommune kjøper varer og tjenester for 5–6 milliarder kroner årlig. Dette tallet inkluderer investeringer. I tillegg kommer et betydelige kjøp i regi av våre kollektivselskaper.

Viken fylkeskommune har store volum på våre anskaffelser. Vi ønsker å bruke vår betydelige innkjøpsmakt til å drive samfunnsutviklingen i en grønnere og mer rettferdig retning.

I alle relevante anskaffelser skal det stilles minstekrav til klima og miljø, eller det skal vektes høyt, slik at det får praktisk betydning for valg av leverandører. Det kommer tydelig frem i Viken fylkeskommunes anskaffelsesstrategi, som ble vedtatt av fylkestinget i 2021.

Nullutslippssamfunn

Også fylkesrådet var tidlig på «ballen». Allerede i tiltredelseserklæringen/samarbeidsplattformen var målsettingen klar: Viken skal bli et nullutslippssamfunn, og klimagassene skal reduseres med minst 80 prosent innen 2030.

Derfor støtter Viken fylkeskommune regjeringens forslag om at oppdragsgiver enten stiller miljøkrav til ytelsen, eller vekter miljøhensyn med minimum 30 prosent. Vi støtter også forslaget om at bruken av miljøkrav og vekting av miljøhensyn kan kombineres.

Vi er positive til at det innføres konkrete tiltak. For effektivt å nå målsettinger om redusert klima- og miljøbelastning, mener vi det er mest hensiktsmessig at oppdragsgiver beholder en viss fleksibilitet. Innenfor rammer, bør man selv kunne vurdere hvordan miljøkrav og kriterier benyttes mest formålstjenlig i den enkelte anskaffelse.

Vekting

I noen tilfeller vil det ikke være mulig å stille strenge minimumskrav til miljø- og klima, fordi leverandørmarkedet ikke er klar for det eller kostnadsbildet er svært usikkert. I slike tilfeller vil vekting kunne være en god løsning.

Med utgangspunkt i anskaffelsesstrategien og kravene vi stiller til fylkeskommunens leverandører (Viken-modellen), vil vi bidra til god utvikling av regionen, samtidig som vi tilrettelegger for bærekraftige anskaffelser og et anstendig arbeidsliv.

Vi er glade for initiativet fra regjeringen om strengere klima- og miljøkrav i anskaffelser. Vi trenger et godt samarbeid mellom stat, kommune og fylkeskommune for å komme i mål med våre felles ambisjoner, slik at vi sammen kan redusere utslippene og nå klimamålene.

Edvin Søvik (Ap), fylkesråd for finans og administrasjon i Viken fylkeskommune