Innlegget til Are Tomasgard den 27. mars, som går i retning av full utbygging, hevder at de som er imot dette følger en sneversynt konfliktlinje. At slaget er tapt vedrørende Forsvarets virksomhet på Kjeller, er vel egentlig basert på en tidligere avgjørelse, tatt i en tid da det var en helt annen situasjon i Europa enn den vi er inne i nå.

Omgjøre vedtaket

Om Forsvaret ser nytten av å beholde en operativ flyplass i en tid med stor usikkerhet, får kanskje Forsvaret selv svare for. Forsvaret eier flyplassen, og et tidligere vedtak om nedleggelse og salg kan gjøres om, dersom det er hensiktsmessig for Norges forsvarsevne.

Utvikling av Kjeller: Avgjørende og viktig for hele kommunen

Vi har nok dessverre et stort og økende behov for forsvarsrettet industri i framtiden, ikke minst for å nå Natos 2-prosentmål mål i forsvarsbevilgningene. En utbygging av slik eller annen næringsvirksomheter mot Fetveien vil godt kunne gjennomføres, og vil gi kommunen tiltrengte inntekter, uten at flyplassen må legges ned. At utbygging med flere boliger på området skal bidra til lavere kommunale avgifter, har vel ikke større troverdighet enn vanlig valgflesk. Finnes det noen sted der kommunale avgifter har gått ned som følge av utbygging?

Erstatningsjord

Jordvernhensyn tilsier visstnok at en utbygging av Kjeller vil legge mindre press på landbruksareal andre steder i kommunen. Skal man med det forstå at dersom Kjeller ikke bygges ut, så må andre jorder eller dyrket mark tas som en erstatning for dette? Det burde være forbud mot utbygging på dyrkbar mark, uansett hvor det er, hvis en har noe forståelse med tanke på selvforsyning i landbrukssammenheng. Vi har da nok av områder som ikke er dyrkbare, som kan bebygges.

Og hvem ønsker egentlig fortettet blokkbebyggelse med «høyhus» slik vi allerede har fått i deler av Lillestrøm og omegn? Boliger hvor beboerne ikke kan ha bil da det ikke finnes parkeringsmuligheter verken for beboerne selv eller besøkende.

Sikkerhet

Undertegnede bor selv i en blokk med garasje i kjelleretasjen og heis for enkel tilgang til leiligheten. Dette er en fin boligform, men med dagens boligpriser er det vanskelig for mange å komme inn på et slikt boligmarked, uten at man har en annen bolig en kan selge. Dette er det stort sett bare «godt voksne/eldre» som har, og i en slik moderne bolig har man også enkelte utfordringer rent sikkerhetsmessig. Det er kanskje ikke så enkelt å evakuere en «bestefar» som er dårlig til beins fra øverste etasje (5. eller 15. etasje) når brannalarmen går og heisen ikke kan brukes, og han er kanskje ikke den eneste «gæmlisen» som bor der heller.

Trivsel

Alle disse menneskene som skal bo på Kjeller, det har tidligere vært antydet 15.000 mennesker, hvor kommer de fra? Det fødes færre og færre barn i Norge. Skal landsbygda fraflyttes og legges øde. Det finnes en del «bomaskiner» i og rundt Oslo, og man kan vel ikke si at alle steder har vært like vellykket med tanke på sikkerhet og trivsel for de som bor der.

Så i min «sneversynte konfliktlinje», håper jeg fortsatt på at Kjeller flyplass kan bevares med fly som tar av og lander, og grøntområde mot bebyggelsen i sør, i stedet for en bomaskin på dyrkbar mark.

Leon Gilinsky, Lørenskog