Folketallet i Skedsmo har økt med 34 prosent på 15 år. Det er det dobbelte av veksten i andre kommuner rundt Oslo.


Folkets Røst ser klare voksesmerter i utviklingen av Skedsmo, innen skolesektoren, eldreomsorgen og særlig trafikkavviklingen. Flertallet har lagt opp til to prosent befolkningsvekst, tilsvarende tusen nye innbyggere pr. år.
Hittil har veksten vært lavere enn planlagt, likevel ser vi betydelige voksesmerter.

Et bredt flertall ønsker stor vekst uten å ta hensyn til de negative konsekvensene for de som alt bor her. Det synes viktigere med flest mulig nye innbyggere så sentrale myndigheter og moderpartier blir fornøyd.


Vi lokalpolitikere har først og fremst ansvar overfor de som alt bor her. Det er ingen «naturlov» at vi må ha ukontrollert og sterk vekst med alle problemer og kostnader det fører med seg.

Befolkningsveksten bør være balansert, så kommunens økonomi til enhver tid gjør oss i stand til å ivareta det totale tjenestetilbudet, i omfang, innhold og kvalitet. Vi kan ikke se at kommunen er godt nok forberedt på oppgavene i samhandlingsreformen og eldrebølgen som nærmer seg med stormskritt.

Verdighetsgarantien har dessverre ingen praktisk betydning for de eldre.

Ja takk, begge deler

Det er tverrpolitisk enighet om å styrke hjemmetjenesten så de eldre kan få bo hjemme så lenge de vil. Vi er uenig med flertallet – det trengs flere nye sykehjemsplasser i tillegg til økt innsats i hjemmetjenesten.

 Selv om vi lever lenger vil behovet for sykehjemsplasser øke og forsterkes ytterliggere med eldrebølgen. Vi er opptatt av at de som har behov for sykehjemsplass skal få en verdig alderdom. Det er beklagelig at flertallet ikke tar nok hensyn til faglige råd eldrerådet og Seniorsaken gjentar hvert år.


Skedsmo har økt sin befolkning med 13.000 eller 34 prosent på 15 år. Det er omtrent det dobbelte av vekstraten i Lørenskog, Rælingen, Nittedal, Bærum, Asker, Ski og Oppegård.

Under snittet i skatt

Skedsmos sterke vekst svekker økonomien fordi det blant annet medfører store investeringer med lav egenkapital og økt lånegjeld. Skatteinntektene pr. innbygger er redusert år for år og ligger nå under gjennomsnittet for norske kommuner. For å bedre anstrengt økonomi selger kommunen unna mange eiendommer, deriblant noen av sine attraktive områder, til private utbyggere.


Vi savner en utredning av de økonomiske konsekvensene av en årsvekst på én kontra to prsoent. Den kunne anskueliggjøre store voksesmerter.


Inntil den foreligger bør kommunens planarbeid baseres på en vekst på maksimum én prosent årlig. Målet om to prosent vil få store negative konsekvenser for befolkningen.