– Barneombudet har gjennom flere år sett en rekkemobbesaker som får alvorlige konsekvenser for elevene det gjelder. Etter endringene som ble gjort i opplæringsloven om skolemiljø, ser vi at Fylkesmennene får langt flere saker enn tidligere. Grunnen kan være at elever og foreldre har fått mer kunnskap om sine rettigheter og klagemuligheter, og at de nå kan klage direkte til Fylkesmannen, sier seniorrådgiver hos Barneombudet Silje Steinarsdotter Hasle.

Fikk mobbebot på 100.000 kroner

Tidligere denne uken ble det kjent at Lørenskog kommune er blitt ilagt et forelegg på 100.000 kroner for brudd på opplæringsloven i forbindelse med en elev som gjennom flere år ble utsatt for grove mobbeepisoder uten at det ble satt inn nødvendige tiltak. Gutten ble til slutt nødt til å bytte skole.

Krever bedre kompetanse hos Fylkesmannen

I 2017 ble opplæringslovens paragraf 9A endret, for å styrke elevers rett til et trygt skolemiljø. Endringen innebærer blant annet at elevens egen oppfatning skal legges til grunn i saker om krenkelser og mobbing. Ifølge barneombudet er det i dag stor variasjon i saksbehandlingen når slike saker havner på bordet hos Fylkesmannen.

 

– Loven skal sikre at skolene tar elevens skolemiljø på alvor, og at elever som ikke har det bra på skolen skal få bedre og raskere hjelp. En av de største endringene er at elevene nå kan gå direkte til Fylkesmannen hvis skolen ikke løser problemene.  For at loven skal virke etter sin hensikt, er vi derfor helt avhengige at  Fylkesmennene løser oppgavene raskt og med god kvalitet. Foreløpige evalueringer av loven viser at det er stor variasjon i Fylkesmennenes saksbehandlingstid og kvalitet i saksbehandlingen. Dette er et rettssikkerhetsproblem. Vi forventer at Kunnskapsdepartementet tar tak i dette, sier Hasle.

I saken fra Lørenskog gikk foreldrene til politianmeldelse. Saken ble henlagt og deretter gjenopptatt av Statsadvokaten flere ganger før Lørenskog kommune til slutt vedtok boten på 100.000 kroner.

 

Rådmann i Lørenskog kommune Ragnar Christoffersen sier til Aftenposten at saken burde vært håndtert på en annen måte og at de beklager at tiltakene som ble satt inn ikke var tilstrekkelige.