Barnehager og skoler på Romerike holder åpent for utsatte barn

Kommuner på Romerike melder at de har tilbud til spesielt utsatte barn i både barnehage og skole under den pågående koronakrisen,.
 Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Kommuner på Romerike melder at de har tilbud til spesielt utsatte barn i både barnehage og skole under den pågående koronakrisen,. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix Foto:

Flere hundre barn på Romerike har vært i barnehage eller på skolen siden regjeringen stengte tilbudene 12. mars. Også i påsken tilbys skole og barnehage for utsatte barn på Romerike.

DEL

Det er to grupper barnehagebarn og skoleelever som får et tilbud. Barn av foreldre som jobber i kritiske samfunnsfunksjoner og barn som har spesielle omsorgsbehov.

Spesielt sistnevnte gruppe har det vært knyttet bekymringer til.

På grunn av koronatiltakene er denne gruppa mer utsatt enn under normale omstendigheter. Myndighetene, og ikke minst barneombudet Inga Bejer Engh har vært opptatt av at barn i utsatte familier med risiko for omsorgssvikt, risikerer enda verre dager enn normalt når skoler og barnehagene er stengt.

For en del barn som har en vanskelig hjemmesituasjon, representerer voksenpersonene de møter på skolen og i barnehagen en trygg havn. Derfor har Bejer Engh innstendig bedt om at kommunene må sørge for gode, trygge dagtilbud til disse.

Får svaret 8. april

En sjekk blant kommunene på Romerike viser at alle de som har svart RB, har stablet tilbud på beina. I tillegg er det klart at disse også vil være åpne i påskeuka. Tilbudene er også gratis, mens de som nå er uten SFO eller barnehage til barna sine slipper foreldrebetalingen.

Utdanningsminister Guri Melby sa fredag at det er like sannsynlig at tilbudene er stengt også etter 13. april, som at de åpner igjen. En ekspertgruppe skulle før helgen legge frem sine vurderinger av smitterisiko og tiltakene i barnehager og skoler.

Når det blir avklart om det igjen er tilbake til en slags normaltilstand etter påske, ventes å bli publisert av regjeringen 8. april. Men allerede fredag denne uka varslet Viken at de videregående skolene vil være stengt også uka etter påske.

Lørenskog

Seniorrådgiver Gard Haglund i Lørenskog kommune opplyser at hver skole teller daglig, og antallet ligger mellom 13 og 27 barn til sammen i kommunen. Det samme skjer i barnehagene, og her er det daglig om lag 28 barn i kommunale og private barnehager.

Det betyr at 0,4 prosent av elevene i grunnskolen i Lørenskog har et tilbud på skolen, 1,2 prosent av barna i barnehagene.

Tilbudene omfatter både et pedagogisk tilbud og et omsorgstilbud. Alle får tilbudet der de vanligvis går på skole eller i barnehage.

Foreldre kan søke om å få et tilbud, og til nå er ingen gitt avslag i Lørenskog. Men til nå har også barnehagene og skolene selv tatt initiativ til å gi et tilbud. For å ivareta sikkerheten knyttet til helse og smittefaren, både for barn og ansatte, er det bare maks fire barn i hver gruppe og de har en fast voksen hele tiden,

Døgntilsyn fra 4. april

- Er dere trygge på at dere har nådd alle i kritisk gruppe med et tilbud? Er gruppa med særskilte behov kartlagt av kommunen?

- Alle familier i barnehagene ringes en dag i uka. Alle elever snakker med sin lærer daglig. Hver familie med skolebarn kontaktes før påskeferien. I tillegg har barnehagene og skolene tett dialog med de ulike hjelpetjenestene.

Fra 4. april oppretter Lørenskog også beredskap for døgntilsyn. Tilbudet gis både til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner og til sårbare barn .

Tilbudet er gratis.

- Barneombudet har etterlyst tydeligere regulering av hvem som skal få et barnehage- og skoletilbud. Er dere enige i dette?

- Forskriften har vært tydelig nok. Kommunen har tidlig gjennom rådmannen og ordfører signalisert at vi skal ha en raus og pragmatisk tilnærming. Alle skoler og barnehager har derfor strukket seg langt for å identifisere og ivareta barn og ungdom som har behov, svarer Haglund.


Lillestrøm

I Lillestrøm kommune forteller ordfører Jørgen Vik at det er litt ulikt fra dag til dag ut fra foreldres og barns behov hvor mange som møter opp fysisk i barnehagen og på skolene.

Gjennomsnittlig er det mellom 20 og 35 barn i barnehagene. Det utgjør 0,8 prosent av alle barn som normalt går i barnehage i Lillestrøm kommune.

- Barnehagene er i jevnlig kontakt med vesentlig flere. Barn med foreldre i samfunnskritiske funksjoner kommer i tillegg, forklarer Vik

I Lillestrøms skoler er det gjennomsnittlig mellom 15 og 20 barn. Også her kommer barn med foreldre i samfunnskritisk arbeid i tillegg.

0,3 prosent av barna i Lillestrøms grunnskoler har dermed et særskilt omsorgstilbud.

Ordføreren opplyser at foreldre har meldt behov til barnehagen på telefon og mail.

- Barnehagene har også ringt og hatt kontakt med foreldre. Det har ikke blitt gitt noen avslag til denne gruppen. I skolene har foreldre selv gått i dialog med skolen sin. Til dels har også skolene selv tatt kontakt med foreldre og foreslått tilbud for dem.

- Er dere trygge på at dere har nådd alle i den kritisk gruppa ?

- Det er vanskelig å være helt trygge på dette. Barnehagene har riktignok vært svært aktive med å ta kontakt, ringe, tilby samtaler med både barn og foreldre. Det har også vært et samarbeid med barnevernstjenesten i forhold til barn de mener bør ha et barnehagetilbud i denne perioden. I en så vanskelig situasjon som den vi er i nå kan familier som eller klarer seg godt også oppleve økte utfordringer i hverdagen. Barn som er vant til rutiner i barnehagen kan oppleve de som skremmende med ny og annerledes hverdag og dette kan komme til uttrykk på ulike måter som foreldrene kan oppleve som vanskelig å håndtere.

I tillegg til individuell kontakt med den enkelte familie har barnehagene også delt tips fra ulike instanser om hvordan håndtere den situasjonen vi er i. Blant annet at det er viktig så langt som mulig å opprettholde gode rutiner i forhold til måltider, aktivitet, hvile og leggetid. Noen familier ønsker ikke å sende barna i barnehagen da de er redd for smitte, opplyser Lillestrøm-ordføreren.


Mange i Gjerdrum


Kommunalsjef oppvekst, Øyvind Bibow Hansen oppgir at det er ca. 40 barn i Gjerdrum som har fått et tilbud. Dette gjelder 20 i skole og like mange i barnehage.

Her er prosentandelen som får et tilbud høyere enn i de andre kommunene RB har fått opplysninger fra. Det vil si 2 prosent av alle elever i skolene og fem prosent i barnehagene.

Også i denne kommunen har barna et tilbud i den skolen eller barnehagen de vanligvis går i.

Bibow Hansen opplyser at foreldrene søker selv om plass i de fleste tilfeller. Men skolen og barnehagene har også tatt initiativ mot ekstra sårbare barn. Foresatte som søker, men som ikke fyller kriteriene om å ha en samfunnskritisk funksjon, har fått avslag.

- Vi har ikke kartlagt hvor mange dette gjelder, men det er få, forteller han.


Er dere trygge på at dere har nådd alle i kritisk gruppe med et tilbud ? Er gruppa med særskilte behov kartlagt av kommunen ?

Vi har gitt mye informasjon for å sikre at tilbudet er godt kjent, og mener vi har nådd dem det gjelder. Gjerdrum er en liten kommune, og vi har god oversikt. Skole, barnehage, helsetjeneste og barnevern samarbeider tett om barn som er spesielt sårbare.


Nannestad

Nannestad har i gjennomsnitt 20 elever, eller 1.61 prosent av elevene på barnetrinnet med særskilte omsorgsbehov. Hittil er det kun på barnetrinnet det er meldt behov.

Men fortløpende vurderes også behov for tilbud til elever i ungdomstrinnet, sammen med skolen og støttetjenestene.

I barnehagene utgjør antall barn som benytter tilbudet på grunn av særskilt omsorgsbehov under én prosent av antall barn med barnehageplass.

- Må foreldre selv søke om plass på slikt tilbud?

- I første omgang har vi gått ut med melding om at foreldre selv kan melde om behov for skole eller barnehagetilbud. Det er ikke krav om en formell søknad. Den enkelte skole og barnehage har også tatt direkte kontakt med familier for å tilby plass. I tillegg har andre støttetjenester i kommunen tatt kontakt med familier, i samarbeid med skole og barnehage. Det er ikke gitt avslag på plass for barn/elever med særskilt omsorgsbehov.

- Er dere trygge på at dere har nådd alle i kritisk gruppe ?

- Det er utarbeidet en felles prosedyre som beskriver tverrfaglig samarbeid om å kartlegge og sikre at alle barn med særskilt omsorgsbehov blir ivaretatt. Vi mener at vi, i samarbeid med styrere, rektorer, støttetjenesten og barnevern har god kontroll på at vi har vært i kontakt med dem vi mener kan ha behov for tilbud om skole og barnehageplass. Alle barnehagene henvender seg for øvrig direkte til alle familier knyttet til sin barnehage. Dette gjøres både for å fange opp eventuelle særskilte behov, men i like stor grad for å ivareta kontakten med alle barn på en god måte. I skolen ivaretas daglig kontakt via hjemmeundervisning.

Også "hjemmebarnehage" i Rælingen

- Hvor mange som benytter seg av tilbudet om barneage varierer fra dag til dag. Denne uken har vi hatt ca. 70 barn per dag. Det er flere enn 70 barn som bruker tilbudet, men ikke samme dag, forklarer rådgiver Liv Solveig Hellum- Reppen i Rælingen kommune.

I Rælingen har noen barn også fått "hjemmebarnehage". Det vil si utvidet hjelp og støtte i form av for eksempel videooppfølging, veiledning, hjelp med utstyr og materialer. Disse kommer i tillegg til de 70 barna i barnehagene.

I skolene har det vært i snitt 47 barn per dag fordelt på åtte skoler i Rælingen.

- Informasjon om tilbudet har gått ut til alle familier, fordi definisjonen også omfatter barn som av andre eller ukjente grunner er særlig utsatt. Det kan være vansker i familien som skolen ikke er kjent med, og som innebærer behov for et tilbud til elevene, påpeker Hellum-Reppen.


Artikkeltags

Kommentarer til denne saken