I første halvår er det registrert 12.945 narkotikasaker, som er 8,5 prosent flere saker enn i samme periode i fjor.

Det fremgår av halvårsstatistikken fra Kripos som ble offentliggjort tirsdag.

Øvrige viktige utviklingstrekk er at hasj stadig oftere blir beslaglagt og har høyere styrkegrad. Det gjøres også hyppigere beslag av store mengder kokain og det opioidholdige legemiddelet tramadol.

Videre fortsetter nedgangen i beslag av nye psykoaktive stoff, mens det store illegale markedet for medikamenter vedvarer.

Opiodholdige legemidler bekymrer

Kripos bemerker at utviklingen for kokain i Norge følger trenden i Europa. Økningen kan knyttes til en historisk høy produksjonskapasitet i Sør-Amerika og et transportregime til Europa som er særdeles godt utviklet og drives av organiserte kriminelle.

– Økningen i opioidholdige legemidler gir grunn til bekymring. Trolig er det illegale markedet for reseptbelagte medikamenter større enn vi har sett tidligere, sier Kari Frey Solvik, som leder seksjonen for narkotikaanalyse i Kripos.

Generalsekretær Pernille Huseby i Actis – Rusfeltets samarbeidsorgan sier at det er bra at politiet prioriterer å jobbe mot forsyningsleddet.

– Vi ønsker ikke økt bruk av narkotika, fordi det i neste omgang gir organiserte kriminelle nettverk større handlefrihet. Det er også viktig å sette inn tiltak tidlig for å stanse trenden med økt bruk av reseptbelagte opioider, sier hun til NTB.

 

Store mengder hasj

I første halvår er det beslaglagt 1,8 tonn cannabisprodukter fordelt på 7.339 saker.

Antall cannabisbeslag har økt med vel 10 prosent sammenlignet med fjoråret. Det er hasjbeslagene som øker. Stigningen er på 23 prosent. Hasj blir beslaglagt i nær halvparten av alle narkotikasaker. Mengdene er likevel som de to foregående årene.

Som ellers i Europa har styrkegraden på cannabisprodukter økt kraftig de siste årene. Styrkegraden er i snitt på 31 prosent for det siste halvåret, men variasjonene et store, fra 1 til 46 prosent.

Mindre amfetamin, mer kokain

Mengdene av amfetamin og metamfetamin er mindre enn på mange år. Det er beslaglagt 129 kilo fordelt på 2.600 beslag.

Mengdene har ikke vært lavere siden 2011, men tallet på beslag er på samme nivå som de to foregående årene. Delen metamfetamin blir stadig mindre, og utgjør nå bare 12 prosent av tallet på disse beslagene og 8 prosent av kvantumet.

Styrkegraden i amfetamin har økt og er på 29 prosent i første halvår, mens den for metamfetamin har gått den motsatte veien og er nå på 30 prosent.

I første halvår er det beslaglagt 105 kilo kokain fordelt på 777 beslag. Antall kokainbeslag har økt jevnt de siste årene. Det siste året er økningen på 10 prosent. Det har aldri tidligere blitt gjort flere beslag eller beslaglagt større mengder kokain det første halvåret.

Styrkegraden varierer fra 8 til 95 prosent, men de fleste beslagene er svært rene. Den gjennomsnittlige styrkegraden det første halvåret er på 60 prosent.

Tramadolbeslag

Beslag av opioidholdige legemidler øker. Det ble gjort 545 beslag av opioidholdige legemidler i årets seks første måneder. Spesielt er det beslaglagt store mengder tramadol, i alt 565.000 tabletter fordelt på rundt hundre beslag. Av disse er det fem store innførselssaker, med 90.000 til 163.000 tabletter per sak.

Bruken av sterke smertestillende midler som oksykodon og tramadol har økt vesentlig i Norge de siste årene, og flere dør nå av andre opioider enn av heroin. Tramadol er satt i sammenheng med en rekke dødsfall i Europa.