Åråsen-klubben anslår at de siden 2010 har betalt om lag en million kroner i bøter til Norges Fotballforbund (NFF) for at supporterne har brukt pyroteknisk materiale under kamper. Det kommer fram i anken de tirsdag leverte til NFFs ankeutvalg.

I anken på boten på 85.000 de fikk etter hjemmekampen mot Bodø/Glimt i august, peker styreleder Morten Kokkim spesielt på at det ikke står at man gi bøter for slikt i regelverket. Det står at man kan.

Det gjør at styreleder Morten Kokkim håper på å få sitt første medhold.

– Jeg har skrevet mange anker til NFF, både i slike saker og i andre typer, som eksempelvis da vi kom for sent til kamp i Mjøndalen i 2019. Vi har aldri fått et skikkelig medhold, kun fått justert ned boten. i noen tilfeller Men nå formulerte vi anken slik at NFF bør bruke anken for å komme oss i møte, slik at det ikke vil gå ti år til med jevnlige bøter. Det kan ikke være i NFFs interesse, sier han til Romerikes Blad.

– Ønsker annen praksis

Styrelederen er klar på at han mener all bøteleggingen kun er et bevis på at systemet ikke fungerer.

– Vi anker fordi NFF må slutte å kaste bøter etter klubbene. Vi ønsker en annen praksis. Dette er en anledning til å utfordre NFF på den dialogen de ofte snakker om.

NFF har også vært klare på at de ønsker å gå i dialog med klubbene og supporterne rundt regelverket. Kokkim mener det åpenbart ikke har skjedd nok i pandemiperioden.

– Det er en dialog som må gå mot klubbene og mot supporterne. Så vidt jeg vet har dialogen i alle fall ikke ført fram. Det er opplagt at vi ikke er kommet så langt som vi burde. Vi har hatt såpass med tid at det burde vært langt bedre. Det er ugreit at det første NFF gjør, etter den første kampen vi kan slippe inn litt folk, var å kaste en bot etter oss. Vi må snart komme lenger.

Vil løse det selv

På spørsmål om hvordan han mener pyro-problematikken bør løses og om ikke klubbene risikerer å påta seg et veldig stort ansvar, svarer Kokkim slik:

– Jeg vil ikke kalle det en problematikk. Vi må se om dette kan løses ved at det blir en sak mellom supportere og klubber. Jeg synes ikke vi påtar oss et for stort ansvar ved det. Vi må jo også ha dialog med lokale myndigheter. Nå skjer jo pyro-bruken uten at klubben har noen kontroll. Det må jo være bedre at vi har den dialogen og får kontroll.

Styrelederen mener man bør løse saken på langt lavere nivå enn NFFs høyeste organ. Forbundstinget.

– Forbundsstyret kan selv gjøre noe med dette. Vi er for å løse ting på et lavere nivå enn tinget, spesielt siden dette ikke angår alle fotballklubber i Norge. Dette er spesielt for toppfotballen. Men så lenge NFF har denne holdningen, virker det vanskelig å nå fram. Men denne gangen er jeg likevel optimist.

Uttrykte forståelse

I anken peker klubben også på at NFFs generalsekretær, Pål Bjerketvedt, i et intervju med Nettavisen 6. oktober. Der gir forbundstoppen uttrykk for at han skjønner Åråsen-klubbens misnøye med boten.

– Jeg forstår frustrasjonen og vi føler på den vi også. Uten å kunne gå inn i enkeltsaker, det er doms- og sanksjonsutvalget, som er et frittstående utvalg hos oss som må ta ansvar for så lenge den saken pågår, sa han til Nettavisen.

Generalsekretæren forklarer forståelsen med at han hevder forbundet, Norsk Toppfotball, supporterne og klubbene lenge har vært i dialog med å få på plass et nytt regelverk som åpner for bruk, i kontrollerte former.

– Vi er enige i at dette burde håndteres mer lokalt utfra lokale forskrifter som brann og politi gir klarsignal for, men vi sliter med å få gjennomslag for det på myndighetsnivå. Så ser jeg at det kolliderer litt nå når kampene er i gang igjen, når gammelt regelverk og rutiner følges, sa Bjerketvedt.

Begrunnelsen

Hele anken kan du finne her. Under kan du se hvordan LSK begrunner hvorfor de bør få medhold nå.

«Doms- og sanksjonsutvalget viser til NFFs lov § 11-5 og § 11-6 som grunnlag for å gi Lillestrøm Sportsklubb bot i denne saken. Etter lovens § 11-5 (4) «kan» en klubb ilegges sanksjoner. Videre fremgår det av lovens § 11-6 (1) at bot er en sanksjon som «kan» ilegges.

Som det fremgår ovenfor, er dette såkalte «kan-regler». Dette i motsetning til «skal-regler». Det er derfor opp til NFFs skjønn om disse bestemmelsene skal anvendes, og altså om bøter skal gis. Under punkt 2 i beslutningen fra doms- og sanksjonsutvalget fremkommer det at Utvalgets konkluderer med at «Etter dette finner Utvalget at vilkårene for å ileggesanksjon er oppfylt». Dette viser med all mulig tydelighet at regelverket ikke praktiseres som en «kan-regel».

Dette «skjønnet» har over tid blitt anvendt både av påtalenemnda og doms- og sanksjonsutvalget som et rigid matrisesystem hvor bøter alltid blir gitt ved bruk av pyro og at boten øker/skjerpes fra gang til gang. Det er vel denne ukritiske bruken av sanksjoner som Generalsekretæren henviser til når han mener at gammelt regelverk og rutiner «kolliderer litt».

NFF, klubbene og supporterne er tydeligvis enige om at regelverket, eller i alle fallpraktiseringen av disse, er utdatert og at det må gjøres en jobb på dette området for å få et regelverk som er praktikabelt og i samsvar med hvordan vi ønsker å ha det på våre arrangementer. Da må det jobbes seriøst med dette og involvere alle berørte, herunder også supporterne.

De gamle rutinene kan ikke være førende frem til vi har et oppdatert regelverk på området. Da fortsetter vi bare å «kollidere». Regelverket åpner opp for raskt å kunne foreta justeringer som, frem til vi ev. har et bedre regelverk på plass, kan praktiseres i en overgangsperiode. Etter reaksjonsreglementets § 6 har forbundsstyret myndighet til å foreta endringer av reaksjonsreglementet. Videre kan forbundsstyret «gi benådning i sanksjonssaker» etterreaksjonsreglementets § 3-21.

Begge de to ovennevnte bestemmelsene er verktøy NFF kan benytte for å oppnå den etterspurte dialogen og for å slippe bevisst å «kollidere» med klubbene og supporterne frem til vi har et nytt regelverk på plass. Dette betyr ikke at det er fritt frem for uorganisert bruk av pyro, kun at klubbene selvhåndterer eget arrangement i samsvar med de regler som ellers gjelder i samfunnet for øvrig. I den forbindelse vil vi påpeke at det har vært veldig få skader av betydning ved bruk av pyro på norske fotballarenaer. Og det er neppe dagens regelverk vi kan takkefor det.

Når det gjelder ankeutvalget ber vi om at dette utvalget bruker sin myndighet og anvender «kan-regelen» slik at beslutningen om å gi Lillestrøm Sportsklubb en bot oppheves. Dette ut fra at det er - eller i alle fall sies å være - en prosess på gang for å endre dette utdaterte regelverket, og som etter Lillestrøm Sportsklubbs syn, og tydeligvis NFF selv, praktiseres på en måte som kolliderer med klubbene og supporterne».