Prisen består av to deler, strømprisen og nettleie. Avgiftspåslagene er avgift til ENOVA, El-avgift til staten og MVA. til staten. Enova og El-avgift er i fast pris per kwh, de inngår i beregningsgrunnlaget for MVA., dvs. avgift på avgift!

El-avgift 16,69 øre per kwh. Enova 1,00 øre per kwh. Inklusiv mva. blir det 22,11 øre per kwh.

Strømprisen består av spotpris børs med påslag per kwh samt et påslag i kroner. Det fremgår ikke hvordan påslagene beregnes.

Nettleien består av et fast ledd og et energiledd. Hvordan disse fastsettes fremgår ikke. (kilde: «Smarte penger».

Spotpris børs. Heri ligger forklaringene til de store variasjonene i strømpris. Dvs. børs som prissettingsmekanisme. I tillegg kommer koblingen til en børs som omfatter det nordiske og det europeiske strømmarkedet.

Det som må til for å få en stabil leveranse til til en lavest mulig og stabil pris er å avvikle børs som prisfastsettingsmekanisme. Det innebærer en fjerning av koblingen til internasjonal børs. I tillegg bør Enova-avgiften fjernes, dvs. Enova bør finansieres på annen måte.

Ekstraordinær El-avgift kan ikke begrunnes i dag og bør derfor fjernes. Dette må regjeringen ta seg av straks! At det blir gjort, må følges opp og sikres i Stortinget. Sendrektige politikere har vi ikke bruk for!