– Et barn som mobbes, har ikke tid til vente et halvt år, sier Thorbjørn Merkesdal, Ullensaker Venstres ordførerkandidat.

Skolene registrerer for få mobbesaker sammenlignet med andel elever som opplever mobbing, viser en ny rapport. Det foregår altså mobbing som ikke blir tatt tak i.

Rapporten ble bestilt av kontrollutvalget i Ullensaker fra Romerike Revisjon, fordi en høyere andel elever blir mobbet i Ullensaker, sammenlignet med landsgjennomsnittet. Slik har det vært de tre siste årene, og spesielt var forskjellen mellom Ullensaker og resten av landet stor i 2017.

 

– Må ha åpenhet

Totalt har skolene registrert saker for 2,81 prosent av elevene, mens andelen som mobbes på 7. og 10. trinn er over 8 prosent.

– Vi må tørre å ha åpenhet rundt dette, sier Merkesdal.

Det er bekymringsverdig at en stor andel av mobbingen ikke avdekkes, heter det i rapporten:

«Vi legger her til grunn at terskelen for å registrere saker og igangsette undersøkelser og tiltak bør være lav, og at det er skolens ansvar å fange opp at elever ikke opplever skolemiljøet som trygt og godt.»

 

Alt er vel, ifølge rektorene

Om lag hver tredje assistent og hver femte lærer er uenig i at undersøkelsene som gjøres for å avdekke mobbing, er tilstrekkelige, mot en av ti i administrasjon og ledelse. Samtlige rektorer mener tiltakene som gjøres er tilstrekkelige. Alle rektorene som har svart på undersøkelsen, mener altså at det blir gjort nok for å avdekke mobbing.

Det er opprettet forholdsvis få mobbesaker, samtidig som elever i Ullensaker rapporterer om mer mobbing enn i resten av landet.

– Jeg kan ikke komme på noen områder hvor det hjelper å skyve ting under teppet.

Thorbjørn Merkesdal (V), ordførerkandidat og næringslivsentreprenør

Merkesdal finner dette underlig.

– Jeg har jobbet i næringslivet. Vi ville gjort ting annerledes og sett på avvik mellom hva kundene rapporterer og hva ledelsen rapporterer, sier han.

– Man trenger en kultur hvor det å gjøre feil er akseptert og noe man kan lære av. Alle mennesker gjør feil. Skal det bli bedre, må vi tørre å snakke om det. Jeg kan ikke komme på noen områder hvor det hjelper å skyve ting under teppet.

 

Nulltoleranse

Ullensaker har en uttalt visjon om nulltoleranse når det gjelder mobbing. Men det kan også føre til underrapportering og motvilje mot å registrere mobbesaker, mener Venstres ordførerkandidat.

– Det er den skolen som gjør mest, som er flinkest i klassen. Ikke den med lavest tall.

Revisjonen anbefaler kommunestyret å be rådmannen å iverksette tiltak for i større grad å avdekke mobbing i skolen i Ullensaker og sørge for at alle ansatte i skolen får tilstrekkelig opplæring om mobbing.

Nesten samtlige rektorer mener nemlig at opplæringen er bra nok, mens halvparten av assistentene er helt uenig i det.

– Vi må ta tak i dette, sier firebarnsfaren som selv har barn i skolen.

– Får du de andre partiene med deg?

– Jeg har ennå ikke møtt noen som er imot mobbetiltak. Tallene har vi. Det er bare å løfte dem opp og finne ut: Hva er det som ikke fungerer?

Fakta:

  • Kontrollutvalget i Ullensaker vedtok 18. oktober 2018 å gjennomføre en forvaltningsrevisjon om mobbing i skolen.
  • Den viser at det er en høyere andel av elever som blir mobbet i Ullensaker sammenlignet med landsgjennomsnittet på både 7. og 10. trinn de tre siste årene.
  • I 2018 ble 10.3 prosent av elevene mobbet på trinn 10 og 8.3 prosent på trinn 7. Dette er en bedring i forhold til 2017, men likevel over landsgjennomsnittet.
  • Rapporten ble behandlet i kontrollutvalget 2. mai og er offentlig.

Du kan lese hele rapporten her!