Kontrollutvalget fikk en klar oppgave fra kommunestyret i juni 2021 med nå å gjennomføre en kvalifisert granskning av sluttfasen av Jessheimbadet. Her ser det ut til at Kontrollutvalget totalt svikter sin oppgave når de nå 10. mars innstiller på å "ta rapporten til orientering" slik den nå fremstår fra Revisjon Øst IKS.

Å sette en "revisjonskollega" til Romerike Revisjon på en slik viktig oppgave er total skivebom i utgangspunktet og var nok ikke intensjonen fra kommunestyret som helt klart så behovet for å løfte dette vekk fra et svakt revisjonsnivå slik at proffe aktører innenfor advokatbransjen kunne ta oppdraget inn i et rett spor.

Slaktet av politikerne

Rapportene fra revisjons selskapene fremstår fortsatt som særs svake og lite troverdige. De har ikke gått til kjernepunktene i saken, ikke ført samtaler med sentrale personer i saken og kun valgt å støtte seg til den ene siden av saken og da kun følger den samme svake linjen som ble slaktet av politikerne. (forståelig nok)

Når det er oversendt et helt klart varsel om kritikkverdige forhold til Rådmannen sammen med klare dokumenter som beviser forholdene, men som da beviselig underslås av administrasjonen i Ullensaker kommune så er dette en helt klar tendens på at avdekket ukultur ser ut til at den fortsatt får leve i beste velgående.

Ukultur

I dette varslet som ble oversendt mai 2021 er det vedlagt klare bevis på doble sett med styreprotokoller, svært tette bånd mellom sentrale personer i kommunen og sentrale leverandører til kommunen og det som må kunne lett oppfattes som brudd på kommunal forvaltning, politisk styring eller mangel på sådan og manglende etterlevelse av vedtekter i politisk kommunalt foretak etter undertegnedes og flere sin oppfatning av saken.

Ukulturen som har fått satt seg i Ullensaker kommune over tid sammen med fryktkulturen ledet an av sentral ledelse koster kommuen mange flotte ressurser og er kostbar for kommunen. Det er også dårlig forvaltning og bruk av skattebetalerens penger. Stor gjennomtrekk av sentrale gode medarbeidere burde få varselklokkene til å runge i Ullensaker.

Settes på plass

Man får bare håpe at det politiske miljøet tar grep om situasjonen og får satt adminstasjonen på plass slik at det blir mer politisk styring av Ullensaker kommune og ikke administrasjon styring av et fåtall personer. Slik det er nå mener undertegnede at det er et demokratisk problem.

Kunne tatt en rekke eksempler på slike forhold, men lar det være opp til politikerne å ta tak i dette. Bistår mer enn gjerne til å oppklare i etterkant.

Johnny Sterud, Hamar