Med Kongsvinger sykehus som en del Akershus universitetssykehus kan vi gi et godt tilpasset sykehustilbud i hele vårt område. Samtidig byr det på noen utfordringer når det gjelder samordning og kommunikasjon. Det Trine Kjus beskriver i sin kommentar viser at vi hele tiden trenger å lære for å gjøre dette bedre, og vi vil bruke tilbakemeldingen til å forbedre oss.

Kongsvinger sykehus en del av Ahus

La meg først minne om at Kongsvinger sykehus ble overført fra Sykehuset Innlandet til Akershus universitetssykehus (Ahus) 1. februar 2019, blant annet begrunnet med mulighetene det gir i møte med forventet befolkningsvekst i Akershus sykehusområde.

Kongsvinger sykehus har pasienttilbud og vaktberedskap for generell indremedisin, generell kirurgi og traume, ortopedi, samt gynekologi og føde, og har anestesi 24 timer i døgnet. I tillegg er det tilgjengelig laboratorium og blodbank, CT og røntgen-undersøkelser hele døgnet og MR-vakt på dagtid. Kapasiteten og bemanningen ved akuttmottaket har blitt styrket i for å ta imot flere pasienter.

Fordeling av oppgaver

For å utnytte kapasiteten gjennom god oppgavefordeling får pasientgrupper fra Ullensaker og Eidsvoll, i likhet med Nes kommune, sin behandling ved Kongsvinger sykehus. Det gjelder både medisinske og kirurgiske behandlinger ved øyeblikkelig hjelp, og planlagt behandling gjennom fritt sykehusvalg, basert på dialog med pasientene, fastlegene og helsetjenesten i kommunene.

Mer spesialisert behandling innen øyeblikkelig hjelp og planlagt behandling blir ivaretatt ved sykehuset på Nordbyhagen i Lørenskog.

Les også

Unnskyld meg, men skal det være sånn?

Rett pasient til rett sted i rett tid

Styrt fordeling av pasientgrupper skal sikre at rett pasient kommer til rett behandlingssted. Våre erfaringer med å bruke Kongsvinger sykehus til det de har lokalsykehuskompetanse på er gode, og at både pasienter, pårørende og kommunehelsetjenesten er fortrolige med å henvende seg både til Kongsvinger sykehus og sykehuset på Nordbyhagen. Fastlegene har god kunnskap om hvilke pasienter som bør til Kongsvinger, og hvilke til sykehuset på Nordbyhagen, ut i fra hvilken kompetanse og spesialitet sykdommen krever.

Vil lære av tilbakemeldingen

Noen ganger er det likevel slik at det under diagnostikk og behandling på Kongsvinger avdekkes tilstander som på grunn av spesialkompetanse eller medisinskteknisk utstyr må behandles på Nordbyhagen. For å i størst mulig grad unngå det har vi utviklet veiledere og beskrivelser av hvilke pasientgrupper som bør behandles på henholdsvis Kongsvinger og på Nordbyhagen.

Når slik overflytting skjer er det viktig med god kommunikasjon og samordning. Det Trine Kjus forteller vitner om hvor viktig dette er.

Vi beklager den opplevelsen hennes mor har hatt, og vil nå gjennomgå det som skjedde og benytte det til å lære og til å forbedre oss. Det er gjelder både den interne samordningen mellom Kongsvinger sykehus og sykehuset på Nordbyhagen, og betydningen av god og tydelig kommunikasjon med pasienter og pårørende.