Gå til sidens hovedinnhold

10 gode grunner til å satse på Viken

Leserinnlegg

Det er mye snakk om oppløsing av Viken i neste stortingsperiode. Vi i Venstre vil se fremover, ikke bakover. Vi gir deg derfor 10 gode grunner til å satse på Viken – også i fremtiden.

1. Viken har gitt mulighet for å overføre mer makt til folkevalgte organer

Viken er bare i starten, men har allerede overtatt viktige oppgaver fra Staten og har nå en organisasjon som gjør fylket vel egnet til å overta flere oppgaver fra statlige etater, direktorater og foretak. Viken har muliggjort nedleggelse av «Vestregionen» og andre uformelle organer som hadde koordinering av ulike oppgaver i de gamle fylkene som formål.

2. Blitt en reell motmakt til statsmakten

Ved at de tre gamle fylkene nå står samlet har Viken kunnet stå samlet og kunnet kreve. Vikens befolkning utgjør 20 % av befolkningen i Norge. Det er ikke lenger så lett for andre landsdeler og andre fylker å spille de tre sentrale østlandsfylkene opp mot hverandre. Vi har kunnet stå samlet og våre regionale krav i landsmøter, i sammenslutninger og organisasjoner og i Stortinget.

3. Bedre og mer samordnet kollektivtilbud

En stor andel av Vikens befolkning krysser daglig gamle fylkesgrenser. Viken muliggjør en enklere kollektivhverdag. Vårt mål er felles billetter, felles rutesystem, og felles transporttilbud på fjorden.

4. Større valgfrihet og flere utdanningsmuligheter

Vi er for at elevene selv skal ha størst mulig innflytelse på egen fremtid og selv i størst mulig grad skal kunne velge skole og utdanningsvei. Viken gjør mulighetene større for mange. Elever vil kunne søke skoler som tidligere lå i andre fylker. Elever fra Østfold/ kan søke seg til Follo og omvendt. Med gode transportløsninger kan elever også se på skoler og utdanningstilbud i Follo, i Vestregionen og i Nedre Buskerud i sammenheng. Hadeland og Ringerike trenger ikke lenger å være to ulike skoleregioner.

5. Bedre samordning av areal- og transport

Hele området på hver side av Oslo utgjør en felles bo- og arbeidsregion for det sentrale Østlandet. 96 % av fylkets innbyggere bor innenfor en times reisevei fra Sandvika. Dette er samtidig det området i landet der arealkonfliktene er størst. Hensynet til jordvern, naturverdier, marka og friluftslivsverdier, flom og skredfare tilsier at vi må ha en best mulig planlegging. Hvor folk skal bo, og hvor og hvordan de skal reise kan vi nå få med i en felles plan.

6. Storebror i Oslo-regionen

Tidligere har Oslo vært den naturlige storebror i alt regionalt samarbeid på det sentrale Østlandet. Størrelse er makt, og Oslo har tidligere kunnet sette de tre gamle omlandsfylkene opp mot hverandre. Nå er de tre gamle fylkene samlet i Viken og Viken er klart større enn Oslo. Det betyr at vi kan sette makt bak kravene i forhandlinger med Oslo om tilbudet fra Ruter, og om fordeling av tiltak i ulike Oslopakker.

7. Står sterkere i kampen om ressurser nasjonalt

Ofte er det en konkurranse mellom ulike regioner om bevilgninger og ressurser. Viken har nå for første gang kunnet stå samlet bak kravene om bevilgninger til viktige tiltak. NTP var en prøvesten som viste at det nyttet. Aldri har det sentrale Østlandet fått bevilget så stor andel av midlene som nå.

8. Større kompetansemiljø

De gamle fylkene hadde ikke mulighet til å holde seg med eksperter og fagpersoner på alle felt. Viken er en større organisasjon med større muligheter. Viken har mange kolleger innen samme fagområde og mulighetene for å spesialisere seg og gå i dybden rent faglig er større. Det gjør også Viken til en mer attraktiv arbeidsplass.

9. Mindre sårbare arbeidsmiljøer

Store fagmiljøer er også mindre sårbare. Hvis noen er syke eller ute på reise i Viken er det alltid noen andre kolleger som kan svare. De trenger ikke sitte samme sted. De fleste ansatte i Viken sitter ute på tjenestestedene; på den enkelte skole, det enkelte tannlegekontor, det enkelte vegkontor osv. Men de er del av et større faglig og kollegialt nettverk.

10. Et supplement og ikke erstatning for andre lokale og regionale identiteter

Viken er kun del av en hensiktsmessig politisk og administrativ inndeling av kongeriket, men i motsetning til de mange statlige regioner, etater, direktorater og foretak er den underlagt regional politisk styring og kontroll. Viken er ikke ment å erstatte den geografiske identiteten folk måtte ha mot grender, bygder, kommuner, landskap eller gamle fylker. Viken er en bonus for oss på det sentrale Østlandet.

For ordens skyld:

Det er ikke Vikens feil at det ikke lenger er fritt skolevalg. Det er det rødgrønne flertallets vilje.

Det er ikke Vikens feil at E18 ble forsinket og at Oslopakke 3-avtalen gikk glipp av et års bevilgninger på 600 millioner kroner. Det er det rødgrønne flertallets prioritering.

Det er ikke Vikens feil når det ble innført like koronarestriksjoner i Hol og Halden. Fylkeskommunen styrer ikke nasjonale helsemyndigheter.

Ole Andreas Lilloe-Olsen og Margrethe Prahl Reusch, hhv Fylkestingsgruppeleder og stortingskandidat for Viken Venstre, Lillestrøm

Kommentarer til denne saken