...
Har du innskuddsbasert pensjon, vil utbetaling blant avhenge av hvordan det går på børsen - og der har det gått mye opp og ned de siste årene... Foto: Dontworry/ANB

Liten kunnskap om pensjon

Oslo (ANB): Bare hver fjerde nordmann har sånn noenlunde oversikt over hva de får i pensjon.

Publisert 21.04.2012 kl 09:13 Oppdatert 23.04.2012 kl 09:58

Tips en venn på e-post:

www.rb.no Se alle stillinger (26)
Pensjonsfakta

Ytelse
 • Ytelsespensjon er den tradisjonelle formen for tjenestepensjon og betyr at de ansatte sikres en avtalt alderspensjon, regnet i prosent av lønnen.
 • Vanlige pensjonsnivåer er 60, 65 eller 70 prosent av lønn.
 • Eksempel: Ved fylte 67 år er Ola sikret en pensjon på 70 prosent av lønnen, når folketrygden medregnes, men det forutsettes at han har vært ansatt i bedriften i minst 30 år (egentlig medlem av ordningen). Hvis lønnen er 400.000 er Ola sikret en samlet pensjon på 280.000 kroner (70 prosent).
 • Kort sagt: I en ytelsesbasert tjenestepensjon vet de ansatte hva de får i pensjon, men bedriften vet ikke hva som må innbetales hvert år.
Innskudd
 • Innskuddspensjon har de siste ti årene blitt mer og mer utbredt på bekostning av ytelsespensjon.
 • Innskuddsbasert tjenestepensjon betyr at i stedet for å sikre en bestemt utbetaling (pensjon) er det innbetaling til ordningen som er bestemt.
 • Eksempel: Bedriften innbetaler 5 prosent av Karis lønn til pensjonsordningen hvert år (bare lønn mellom 1G og 12G kan medregnes). Dermed er det ingen som vet hva Karis pensjon blir. Det avhenger blant annet av avkastningen og når Kari vil ta ut pensjonen.
 • Kort sagt: I en innskuddsbasert ordning vet bedriften hva som skal innbetales hvert år, men de ansatte vet ikke hva de får i pensjon.
OTP
 • Lov om OTP (obligatorisk tjenestepensjon) kom i 2006.
 • Den innebærer at bedrifter med ansatte må ha en innskuddspensjon med innbetaling på minst to prosent av ansattes lønn – eller en bedre pensjonsordning.
Offentlig pensjon
 • Offentlig tjenestepensjon omfattes ikke av reglene ovenfor.
 • Etter 30 års opptjening vil du ha rett til minst 66 prosent av sluttlønnen ved oppnådd pensjonsalder.
 • Retten omfatter også andre ytelser enn alderspensjon, blant annet uførepensjon og AFP.
 • (Kilde: Pensjonsspesialisten)

Norsk finansbarometer* fra TNS Gallup viser at bare 24 prosent oppgir at de har helt eller delvis oversikt over hva de får i samlet pensjon. Dette er en øking på ett prosentpoeng fra i fjor, men fire prosentpoeng lavere enn i 2010.

Til tross for omfattende informasjonskampanjer og mye trafikk på ulike pensjonsportaler og pensjonskalkulatorer, er det altså fortsatt liten kunnskap om pensjon i den norske befolkningen.

Bare 12 prosent oppgir at de har svært god eller god kjennskap til innholdet av pensjonsreformen.

60 prosent har svært liten eller liten kunnskap. Dette er omtrent samme nivå som i fjor.

Det er noe flere menn enn kvinner som oppgir at de har oversikt.

Kunnskapen om egen pensjon stiger med alderen. I gruppen over 60 år er 46 prosent helt eller delvis enig i at de har oversikt over hva de får i samlet pensjon. Aller lavest er kunnskapen i aldersgruppen 18-29 år.

– Det er altfor mange nordmenn som ikke tenker på at de økonomiske valgene de tar i dag kan ha store konsekvenser for framtidens pensjonisttilværelse, sier kommunikasjonsdirektør Leif Osland i Finansnæringens Fellesorganisasjon (FNO), som står bak undersøkelsen.

– Folk har liten kunnskap om egen pensjon. Uten slik kunnskap er det også vanskelig å ta stilling til behovet for tilleggssparing til alderdommen. Forhåpentligvis vil flere innse at tiden er overmoden for å skaffe seg oversikt over egen pensjonsstatus og ta nødvendige grep,

Rundt halvparten svarer at de ikke har kjennskap til om tjenestepensjonsordningen på jobben er en ytelsesbasert ordning eller en innskuddsbasert ordning.

I en ytelsesbasert ordning utgjør utbetalingen en andel av sluttlønn, for eksempel 66 prosent.

I en innskuddsbasert ordning setter bedriften av et årlig innskudd som andel av lønn, og total pensjon er summen av alle innskudd og avkastning av disse.

– Når du skal spare til pensjonstilværelsen bør du starte med å kartlegge hvor mye du kan forvente å få fra folketrygden og fra pensjonsordningen på jobben, sier Osland.

– Ta kontakt med din arbeidsgiver eller de finansinstitusjonene de har avtale med. Sjekk pensjonsportalen Norsk pensjon som over en million har besøkt siden oppstarten i 2008. Undersøk hvilken pensjonsordning arbeidsgiver tilbyr. Ved skifte av jobb må du være bevisst på hva slags tjenestepensjonsordning ny arbeidsgiver har.

Undersøkelsen viser at innholdet i pensjonsreformen er svært lite kjent blant befolkningen.

Dette til tross for omfattende politiske prosesser og stor mediedekning.

Over en million arbeidstakere har innskuddsbaserte tjenestepensjonsordninger. Over halvparten av disse er absolutte minimumsordninger.

Nesten samtlige innskuddspensjonsordninger har utbetalinger over en tidsbegrenset periode på ti eller femten år. Ti år er mest vanlig.

Samtidig viser undersøkelsen fra TNS Gallup at hele 56 prosent foretrekker livslange utbetalinger av privat pensjonsforsikring, gitt at det er samme totalbeløpet som skal fordeles. (ANB)

* Norsk finansbarometer er en årlig undersøkelse gjennomført av TNS Gallup på vegne av FNO. Den omfatter bank, skadeforsikring og livsforsikring. Undersøkelsen ble gjennomført i januar 2012 blant et representativt utvalg av den norske befolkning over 18 år. Det ble gjennomført ca 3000 intervjuer.